BeeFolque Kollektivet er nyetablert arbeidsplass med bred kompetanse innen utdanning, arbeidserfaring og språklige ferdigheter. Bedriften er skapt sammen med målgruppen og har pr i dag 10 ansatte med 6 ulike nasjonaliteter. 100 % av arbeidskraften er rekruttert direkte fra målgruppen. Bedriften har derfor svært god kunnskap om målgruppene og omfattende...

Målet med prosjektet var å utvikle et samarbeid på tvers av sektorer i Vestnes kommune, og samtidig bygge kunnskap om hvordan tilrettelegge for mer og bedre innovasjon og entreprenørskap lokalt. Vestnes kommune ønsket å danne et samarbeid med plattformen senter for sosial innovasjon. Tverrfaglighet, metodeutvikling og nye samarbeidsstrukturer på tvers...

Asylet er en sosial entreprenørskapsvirksomhet og en ideell forening etablert for å skape flere arbeidsplasser i Hardangerregionen. Foreningen ble etablert på initiativ fra blant annet KREM, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, MERK Norge og Vintage Baby sosiale entreprenører. Etableringen var et naturlig resultat av en flerårig levekårssatsning i Ullensvang Herad og...

I 2019 åpnet ungdomsklubben «Blokk 34» som et resultat av et ønske fra beboerne på Solfjellshøgda i Bydel Nordstrand. Ansatte i NAV Nordstrand og sosialentreprenørene Reell medvirkning, Jobbmotivert.no og KREM fulgte opp og samarbeidet med beboerne i realiseringen av deres egne idéer og drømmer. TimeKred ble benyttet som verktøy i...

KREM har siden våren 2017 samarbeidet med bydeler og sosialentreprenører i Oslo om utvikling av TimeKred – en lokal, tidsbasert valuta med sterk sosial profil. TimeKred er et verktøy for mobilisering av innbyggeres ressurser, evner og talenter. Modellen er enkel. Ved å delta i gitte aktiviteter eller arrangementer kan innbyggere tjene den sosiale valutaen Kred,...

KREM har samarbeidet med Skien Diakonale Senter i Skien, som var oppdragsgiver tilknyttet prosjektet «På vei til egen bolig». Husbanken, Skien kommune, NAV, Fylkesmannen, Høyskolen i Vestfold og Småhus Norge var andre viktige aktører i dette prosjektet. Prosjektet er avsluttet, og det er skrevet en egen evalueringsrapport sammen med Liv...

Våren 2010 gjennomførte KREM som en del av et nasjonalt prosjekt, et kursforløp med en gruppe innsatte på Bastøy fengsel. Dette kursforløpet var en alternativ måte å nå et mål om bedre tilbakeføring etter endt soning.  Hovedelementer i forløpet og prosessen var å kartlegge deltagernes livserfaringer, erfaringer de hadde gjort seg gjennom...

KREM deltok i prosjekt Hortensia i Horten, der målet var å redusere barnefattigdom gjennom tiltak og aktiviteter som både ivaretar et foreldre- perspektiv og et barne- og ungdomsperspektiv. Videre skulle det utvikles en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. Sentralt for prosjektet var at...

Våren 2019 ble det inngått et klyngesamarbeid på tvers av aktørene og på tvers av geografiske grenser. Første runde var følgende parter involvert: KREM, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, flere av medlemmene i Senteret, NAV Bjerke, NAV Nordstrand/Avdeling Velferd på Nordstrand, Ullensvang kommune, Opplæringskontoret i Hardanger og Voksenopplæringen i Ullensvang.  Målsettingen med...

KREM er blant 360 medlemsbedrifter i Folloregionens Næringsforening og har gjennom samarbeidsavtale mellom Follo næringsforening og Senter for Samskapende Innovasjon gode muligheter for samutvikling av sosiale innovasjonsprosjekter på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene. https://frnf.no ...

KREM er medlem av SMB Norge, og har gjennom en kollektiv avtale mellom Senter for Samskapende Innovasjon og SMB Norge en arena for samskaping og innovasjon i privatsektor.  SMB Norge har 5000 medlemmer og er en landsdekkende interesse organisasjon for små og mellomstore bedrifter. https://www.dinbedrift.no ...

KREM er medlem i Senter for Samskapende Innovasjon, et kompetansemiljø og en fagarena for samfunnsnyttig- og sosial innovasjon. Senteret utvikler økosystemer og skaper nye løsninger sammen med offentlig og privat sektor. KREM er ansvarlig for utvikling og drift og har gjennom dette anledning til å rigge for samskapingsprosjekter på tvers...

Share This