HVA GJØR KREM

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene), næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

 

KREM arbeider med fagutvikling og innovasjon, gjennom systematisk brukerinvolvering. KREM fasiliterer samarbeid på tvers, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, for å igangsette og istandsette både samarbeidspartnere og primærmålgruppen. Vi utvikler metoder og lokale modeller for samhandling på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. For oss er dette tjenesteutforming, og betyr det å utvikle tjenestene basert på målgruppens behov (behovsdrevet innovasjon), og tilrettelegge for selvhjulpenhet.

 

Tjenesteutforming og behovsdrevet innovasjon handler om å hente ut og analysere brukeres behov, og omsette denne innsikten i nye og kreative løsninger, som både er tilpasset systemet og den positive opplevelsen vi ønsker at brukere skal få. For KREM betyr dette at medvirkning både fra brukere og ansatte er sentrale elementer i utviklingen av både systemer, strukturer og arbeidsformer som fremmer faglighet, selvhjulpenhet, ansvar og verdighet.

 

Vi er opptatt av at effekten av vårt utviklingssamarbeid skal gi våre samarbeidspartnere praktisk erfaring og kunnskap. Vi arbeider med mål om å bli kopiert, fordi vi gjennom kopieringen øker effektene av vårt arbeid og omfanget av innovasjon.

 

Organisasjonen ønsker å være til inspirasjon og fremmer både kunnskap og muligheter for verdidrevet innovasjon med mål om trippel effekt, som for oss betyr at det skal være positiv effekt for målgruppene, tjenestestedene/organisasjonene og storsamfunnet.

 

Verdiene våre baserer seg på samskaping i gjensidige og likeverdige partnerskap mellom enkeltindivider, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Partnerskap, som for oss er tett knyttet til samfunnsansvar gjennom bred involvering i samfunnsutfordringer, både lokalt og nasjonalt.

 

KREM har vært en initiativtaker og pådriver for sosial innovasjon i Norge de siste 10 årene. KREM har også vært sentral i etableringen av interesseforeningen Senter for samskapende innovasjon, og er arkitekten bak flere klynge- og partnerskapsavtaler.

 

For mer informasjon om KREM: Hilde Dalen, post@krem-norge.no

KREM synliggjør erfaringer, kompetanse og ressurser den enkelte besitter. Vår erfaring er at den korteste veien blir til i samarbeid med målgruppen. KREM systematiserer denne kunnskapen og leverer nye tjenester og tiltak inn i kvalifisering og rehabiliteringsarbeid.

 

KREM er en partner i kompetanseutviklingsarbeid i offentlig og privat sektor. KREM initierer og utvikler prosjekter og workshops for mennesker som av ulike grunner er utenfor arbeid og utdanning.

 

KREM utvikler læringslaboratorier på tvers. KREM holder foredrag og arrangerer konferanser. KREM leverer innhold til virksomheters samfunnsansvar.