Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

OM KREM

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene), næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

 

KREM arbeider med fagutvikling og innovasjon, gjennom systematisk brukerinvolvering. KREM fasiliterer samarbeid på tvers, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, for å igangsette og istandsette både samarbeidspartnere og primærmålgruppen. Vi utvikler metoder og lokale modeller for samhandling på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. For oss er dette tjenesteutforming, og betyr det å utvikle tjenestene basert på målgruppens behov (behovsdrevet innovasjon), og tilrettelegge for selvhjulpenhet.

 

Tjenesteutforming og behovsdrevet innovasjon handler om å hente ut og analysere brukeres behov, og omsette denne innsikten i nye og kreative løsninger, som både er tilpasset systemet og den positive opplevelsen vi ønsker at brukere skal få. For KREM betyr dette at medvirkning både fra brukere og ansatte er sentrale elementer i utviklingen av både systemer, strukturer og arbeidsformer som fremmer faglighet, selvhjulpenhet, ansvar og verdighet.

Vi er opptatt av at effekten av vårt utviklingssamarbeid skal gi våre samarbeidspartnere praktisk erfaring og kunnskap. Vi arbeider med mål om å bli kopiert, fordi vi gjennom kopieringen øker effektene av vårt arbeid og omfanget av innovasjon.

 

Organisasjonen ønsker å være til inspirasjon og fremmer både kunnskap og muligheter for verdidrevet innovasjon med mål om trippel effekt, som for oss betyr at det skal være positiv effekt for målgruppene, tjenestestedene/organisasjonene og storsamfunnet.

 

Verdiene våre baserer seg på samskaping i gjensidige og likeverdige partnerskap mellom enkeltindivider, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Partnerskap, som for oss er tett knyttet til samfunnsansvar gjennom bred involvering i samfunnsutfordringer, både lokalt og nasjonalt.

 

KREM har vært en initiativtaker og pådriver for sosial innovasjon i Norge de siste 10 årene. KREM har også vært sentral i etableringen av interesseforeningen Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon, og er arkitekten bak partnerskapsavalen med hovedorganisasjonen Virke – Virke sosial innovasjon.

 

For mer informasjon om KREM: Hilde Dalen, post@krem-norge.no

 

KREMs vedtekter
Året 2015
Årsfortelling 2015
Årsberetning 2015

ABOUT KREM

KREM experiment with user driven models to create solutions to social exclusion that are viable, cost-effective and scalable, and we do this in partnership with users of public services, researchers, social services, municipalities and employers so that we all can capture what works and start doing something new, instead of repeating models and methods that are not working. We stress equal partnerships between individuals, systems, the public and private as essential in developing new, effective social services based on users needs, competencies and resources.

We recruit most of our staff and interns from outside the work force, because they have valuable resources and talents that we need.

For information on KREM: Hilde Dalen, post@krem-norge.no