1) Mangfold, inkludering og lønnsomhet


KREM har flere år erfart at det er sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet. Mangfold både når det gjelder kjønn, alder, utdanning/arbeidserfaring, etnisitet og kultur. Med effekter som viser seg i form av inntjening, men også i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, økt tilpasningsdyktighet, omstillingsevne og konkurransekraft, fordi disse bedriftene også klarer å tiltrekke seg de beste talentene. Noe som underbygges av rapporter fra McKinsey & Co fra 2012 og 2018, som forteller at bedrifter med kulturelt og etnisk mangfold yter 35% bedre enn andre. KREM vil kan hjelpe dere med å:

– Forbedre rekrutteringspraksis

– Øke bevissthet om mulighetene ved mangfold i arbeidslivet

– Kompetanseheving i mangfoldsledelse

– Prosjekt- og konseptutvikling der målet er å synliggjøre bedriftens levering på bærekraftsmålene

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


2) Kunnskapstilføring


Innsatsen baseres på kunnskapstilføring gjennom mindre enkeltoppdrag som:
– Faglig innlegg ved konferanser, seminarer eller workshop eller
– Utvikle og gjennomføre skreddersydde fagdager, verksteder og læringslaboratorier

VI tilbyr kunnskapstilføring innen temaer som;

– sosialt entreprenørskap
– intraprenørskap
– samskaping
– samfunnsinnovasjon
– fattigdomsbekjempelse
– medvirkning og innbyggerinvolvering
– mangfoldsledelse
– endringsledelse
– integrering
– inkludering
– jobbskaping
– tverrfaglig samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene; offentlig, privat og frivillig sektor.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


3) Prosjektbistand og rådgivning


Innsatsen blir skreddersydd og baseres på oppdragsgivers behov og ønsker

– Identifisering av utfordringer og muligheter

– Gjennomføring av verksted og laboratorier med ansatte og målgruppene

– Prosjektrådgivning

– Prosess- og prosjektutvikling

– Søknadsbistand for innhenting av eksterne midler

– Rapporterings bistand

– Bistand til måling av verdi og effekt av tiltak og prosjekter


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


4) Samfunnsinnovasjon gjennom samskaping


Gjelder for prosjekter med minimums ett års varighet der målet er nyskapende, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger med delt prosjektledelse i gjennomføringen

– Samskaping og utvikling av prosjekt, tiltak eller innsats

– Konsept- og prosjekt design

– Utvikling av nye arbeidsformer

– Utvikling og koordinering av samarbeid på tvers av tjenester og sektorer

– Utvikling av metode og modell for kostnadseffektive løsninger og økt måloppnåelse

– Målgruppeinvolvering og systemer for medvirkning og radikal innovasjon

– Innhenting og koordinering av ekstern kompetanse