Benytter tidligere NAV-klienter som ressurser

– Jeg vil få flere inn i jobb og ut av NAV-systemet, slik at de kan stå på egne ben, forteller Maja Erik Björkman Jones. Maja jobber som sosial- og tiltakskonsulent ved NAV Sagene, og har gjennom satsningen på samskapingutviklet konseptet Ressursbanken.

Konseptet handler om å benytte mennesker som har vært gjennom NAV-systemet som inspirasjonskilde både for ansatte i tjenestene og andre i samme situasjon. Maja er utdannet sosionom med videreutdanning i behandling av traumatiserte. Arbeidsoppgavene hennes er blant annet å behandle søknader om sosialhjelp, kartlegge   helseutfordringer og bistå klienter med å søke andre og rettighetsbaserte ytelser.

– Jeg jobber med familier og bistår foreldre inn i arbeid gjennom å utvikle CV og søke jobb, og gjennom kvalifiserende kurs og tiltak, forteller Maja.

Foto: Anita Olson Støbakk, MERK Norge AS

Et brennende engasjement
Maja har, som mange ansatte i NAV, et brennende engasjement for jobben sin, og det med full rett. Det å få flere mennesker i lønnet arbeid er blant vår viktigste samfunnsutfordring. Kostnadene med utenforskapet er store både for mennesket det gjelder og samfunnet. Lykkes man, er resultatene utelukkende positive, både for enkeltmennesket, deres familier, velferdssystemet og samfunnet for øvrig. Dersom man ikke lykkes er resultatet større forskjeller, fattigdom, dårligere integrering, tapte skatteinntekter, høyere helsekostnader og tap av viktige ressurser. Maja spør seg selv om hvorfor dette er så vanskelig. Hvorfor lykkes noen og andre ikke?
– Jeg jobber med mennesker og ser at de har ulike reiser i NAV. Noen lykkes med å få jobb, enten det er fulltid, deltid eller bare tilkallingsvikar. Jeg vil lære, finne ut hva som skal til. Er det noe i personene, noe i det NAV har gjort eller er det en kombinasjon av ulike faktorer? Jeg tror at de som har lykkes med å skaffe seg arbeid kan inspirere og hjelpe andre, forteller Maja.

Nytenkning er viktig – også i NAV
Maja går gjerne uopptråkkede stier. Hun er positiv og løsningsorientert og samarbeider også gjerne på tvers av avdelinger og samfunnsinndelinger. Hun er en typisk intraprenør. Hun benytter de entreprenørielle ferdighetene sine og jobber ut fra egne verdier og benytter handlingsrommet til å skape nye løsninger innenfor en eksisterende virksomhet, fremfor å etablere en egen virksomhet.
– Jeg tror at vi kan lære mye av det som har fungert, og jeg ser at det også i NAV er viktig å være kreativ og nytenkende. Vi har mange arbeidsledige med ressurser, lyst og vilje, men som likevel ikke får jobb. Jeg ser at vi ikke alltid følger opp så godt som vi burde og at vi ikke lykkes i å hjelpe alle inn i arbeid, sier Maja.

Det er gjennom sitt fokus på nytenkning, i kombinasjon med sine erfaringer som sosial- og tiltakskonsulent at hun fikk ideen til Ressursbanken– en idé som utvikles videre sammen med KREM.
– Ressursbanken er et samarbeidsprosjekt mellom KREM Norge og NAV Sagene. Prosjektet har et ressurs- og mestringsperspektiv. Vi ser på de klientene i NAV som har hatt en lang reise, men som likevel har endt i jobb og rigger for å lære av hva som har fungert og hvordan de har lykkes. I Ressursbanken vil vi anvende ressursene og erfaringene disse menneskene besitter til å hjelpe andre. Rent konkret er planen å leie dem inn både som foredragsholdere for studenter og ansatte i NAV, som prosjektressurser og som mentorer for mennesker som er i samme situasjon, forteller en entusiastisk Maja.

Utradisjonelt samarbeid åpner opp
Maja verdsetter samarbeidet med KREM høyt.
– Samarbeidet med KREM er veldig spennende. For meg har det vært veldig fint å få støtte til å omsette kompetansen min, og å fokusere på å være kreativ og innovativ. Hilde Dalen i KREM er helt fantastisk. Hun ser jo bare muligheter, og legger til rette for alt. Det gjør at det blir mulig å drømme, men også handle. KREMs rolle har vært veldig viktig for å virkeliggjøre ideen, sier Maja.

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for offentlig sektor. Hilde Dalen er drivkraften bak organisasjonen og har gjennom mer enn 12 år vist et stort engasjement for få flere mennesker ut i arbeid.

Utradisjonell vei til arbeid
Man kan fort bli svimmel av å tenke på hvor stort NAV-systemet egentlig er. NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, leverer tjenester til 2,8 millioner mennesker og har over 60 ulike stønader og ytelser. NAV bruker ca. 40 milliarder kroner årlig på arbeidsmarkedstiltak. For Maja er det derfor viktig å presisere at Ressursbanken skiller seg fra andre tiltak på flere måter.
– Vi har et ressursperspektiv, og anvender tidligere klientene til å hjelpe dagens klienter. Samtidig får de som er foredragsholdere, prosjektressurser eller mentorer betalt for oppdraget. KREM, som samarbeidspartner, hjelper til med finansieringen gjennom prosjektmidler. Enkelt fortalt, vil både NAV og næringsliv gjennom dette kunne hyre inn tidligere klienter til betalte oppdrag. På denne måten viser vi at vi virkelig verdsetter erfaringene deres, og at de hjelper oss med samfunnsoppdraget, fortsetter Maja.

Det er ikke kun de som står utenfor arbeidslivet som vil dra nytte av foredragsholderne. Også studenter og ansatte i tjenestene og næringslivet vil kunne dra nytte av initiativet.
– NAV Sagene er et samarbeidskontor med OsloMet – storbyuniversitetet. Det betyr at alle som studerer sosialt arbeid der, har undervisning hos oss på NAV Sagene. For å gi studentene førstehåndskunnskap suppleres fagopplæringen med at klienter forteller om sin reise i NAV-systemet. Hittil har de gjort det gratis, og sett fra min side er det helt feil. Bidragene deres er av vesentlig betydning og like viktig del av opplæringen som faglig påfyll, og de bør får betalt for jobben de gjør, i dette tilfellet for NAV og OsloMet, fortsetter Maja.

I startfasen
Det er ingen hemmelighet at yrkesdeltakelsen er lavest blant ikke-vestlige innvandrere, og da spesielt blant kvinner. For Maja var det derfor naturlig i førsteomgang å rette et særlig fokus mot kvinner.
– Vi begynner med kvinner, spesielt de som har supplerende sosialhjelp. Ved å være foredragsholdere, prosjektressurs og mentorer kan de få betaling for sin erfaringskompetanse og gjennom det bli økonomisk selvhjulpne, samtidig som de hjelper oss i arbeidet. Jeg tenker også at vi skal rekruttere mennesker som ikke har behov for sosialhjelp, og også anvende dem som mentorer, sier Maja.

Ressursbanken er i oppstartsfasen og begynner i disse dager å ta form.
– Vi holder på med rekrutteringsprosessen. Vi har allerede rekruttert ei kvinne som heter Fartoun som har sitt første oppdrag av denne typen den 1. juni. Vi er også i gang med utviklingen av en gruppe som har fått navnet; Exit ut i arbeid. Gruppen har formell oppstart 1. juni og her skal Fartoun inspirere andre, ved å fortelle om hvordan hun kom seg ut i arbeid – og denne gangen skal hun få betalt for det, sier Maja og smiler.

Som med andre initiativ og prosjekter er eierskap, samarbeid og innsats viktig suksesskriterier.
– Vi har flere drevne personer med på dette. Sånn som Hilde og min sjef, Cristina Bredesen Malidis og lederen av NAV Sagene, Kathinka Nordhaug, som har tatt initiativet til samarbeidet med KREM. Men uten at NAV ser verdien, er villig til å betale og leier inn ressurspersoner fra Ressursbanken vil ikke dette fungere, sier Maja, – Og så må vi selvfølgelig finne de rette folkene og utvikle profiler som gjør det mulig å velge rett kvinne til jobben, fortsetter hun.

Vil spre konseptet
Selv om Ressursbanken er i startfasen, har Maja store planer og forhåpninger for prosjekt sitt. Hun ønsker at Ressursbanken skal være en pool av erfaringskompetanse og være en ressurs for både ansatte, studenter og brukere, kanskje også for forskere etterhvert.
– Mitt drømmescenario for Ressursbanken er at den skal være på tvers av bydeler, og at andre kontor og aktører, vil hente ressurser herifra, men også være med å bygge ved å komme med innspill til egnede personer. Ressursbanken vil bestå av mennesker med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike reiser som alle har vært i kontakt med NAV. De kan bidra med erfaringskompetanse og førstehånds kunnskap på ulike måter: Det er radikal medvirkning og vil virkelig kunne til større forståelse for og innsikt i at det finnes mange veier til lønnet arbeid, avslutter Maja begeistret.