Dialogseminarer

KREM arrangerer dialogseminarer som et verktøy for å videreutvikle tjenestemodellen i NAV med nye samarbeidsformer og målrettede tiltak. Det er en arena for ansatte og brukere i NAV. Gjennom dialog og samhandling identifiseres faktorer som muliggjør samarbeid og felles måloppnåelse. Metoden fremmer myndiggjøring, ansvarlighet og selvstendiggjøring.

Se mer vedlegg 7: Rapport om dialogseminar.Share This