Fikk verdifull erfaring i KREM

Etter flere år som leder i NAV ønsket Ann Kristin Tveøy å erfare hvordan velferdsapparatet ser ut fra samfunnsinnovatørenes ståsted. Hun søkte ett års permisjon for å jobbe med fag- og tjenesteinnovasjon hos KREM. Den 1. oktober går hun tilbake til det offentlige, og starter som NAV-leder i Bydel Sagene. Tveøy tar med seg verdifulle erfaringer inn i ny jobb.

Foto: Martine Kolstad


– Jeg har jobbet mye med fag- og tjenesteutvikling i offentlig sektor. De siste årene som leder har jeg hatt et utviklingspartnerskap med KREM. Vi har også samarbeidet med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og flere sosiale entreprenører. Når jeg skulle se velferdsstaten fra en annen vinkel, måtte det være hos noen som drev med fag- tjenesteinnovasjon og jobbskaping på flere nivåer. Da var KREM et naturlig valg, forteller Ann Kristin Tveøy.

Ann Kristin har 25 års erfaring fra ulike roller i offentlig sektor, hvorav 17 av disse som leder. Hun har vært avdelingssjef, NAV-leder, seksjonsleder og fagutviklingsleder. Ann Kristin har også ledet flere store prosjekter og satsinger, og har omfattende kompetanse med fag,- tjeneste – og organisasjonsutvikling.

Samarbeidspartnere i utviklings- og innovasjonsprosjekter 
Ann Kristin ble først kjent med sosialt entreprenørskap da hun arbeidet på Utviklingssenteret på Sagene. Sagene var en av flere bydeler i HUSK, et 5-årig nasjonalt modellutviklingsforsøk der praksisfelt, høyskole, forskning og sosiale entreprenører representert ved KREM var likeverdig partnere i HUSK Oslo. Et av delprosjektene var utviklingen av en høgskoleklinikk, på NAV Sagene. Høgskoleklinikken ble utviklet av NAV Sagene, sosionomutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og KREM. Hovedmålsettingen var å gjøre undervisningen på sosionomutdanningen så praksisnær, oppdatert, kunnskapsbasert og troverdig som mulig. Les mer om prosjektet her.

Senere da Ann Kristin ble Avdelingssjef i NAV Nordstrand, tok hun igjen kontakt. Siden den gang har Ann Kristin og KREM samarbeidet om fag- og tjenesteutvikling i flere utviklings- og innovasjonsprosjekter, både nasjonalt og lokalt.

Behov for å se velferdstjenestene fra utsiden
Ann Kristin er utdannet sosionom og har etterutdanning i kulturfag og arbeidsrett. Hun har skrevet flere fagbøker og holdt en rekke foredrag for ansatte og ledere i offentlig sektor, i tillegg til å undervise i sosialfag på Oslo Met. Ann Kristin har lang erfaring fra ulike roller i offentlig sektor og ønsket å tilegne seg større bredde gjennom å erfare offentlig sektor, fra utsiden.

Ann Kristin brenner for at fellestjenestene skal være så gode og effektive som mulig og har rettet sin innsats mot å skape økonomisk bærekraft i tjenestene. Hun er opptatt av samfunnsoppdraget og arbeider for innovasjon gjennom utvikling av arbeidsformer som gir bedre resultater for målgruppene. Blant målene er lavere kostnad, mer fornøyde ansatte og lavere sykefravær. Ann Kristin skaper grunnlag for fag- og tjenesteutvikling ved å peke ut retning, holde fokus og skape trygghet om at det er mulig å få til mer innenfor de eksisterende rammene ved å arbeide smartere. Målene hennes deles av KREM, som gjennom sitt virke viser at de dette best skjer gjennom aktiv involvering av både ansatte, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere.

I KREM har Ann Kristin særlig bidratt med utvikling og innovasjon i offentlig sektor gjennom samskaping.

Klyngesamarbeid på tvers av geografiske grenser
I 2018 initierte KREM, i samarbeid med NAV-leder i Bjerke bydel, et klyngesamarbeid på tvers av geografiske grenser. Samarbeidet startet i 2019, med de offentlige aktørene; bydel Nordstrand, Bjerke og Ullensvang kommune. Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon med medlemmene KREM, Vintage Baby, MERK og Asylet inngikk som eksterne krefter. Med støtte fra IMDI arbeider partene med å utvikle en mer effektiv nasjonal modell for integrering med virkemidler som samskaping, jobbskaping og systematisk fag- og tjenesteutvikling. I 2020 fikk klyngen også med seg Nordre Follo kommune og NAV i Ullern bydel. Parallelt etableres det nå en egen klynge på Vestlandet med særlig fokus på utvikling av en distriktsmodell.

Ann Kristin har blant annet bistått de offentlige lederne med de nødvendige interne utviklingsprosessene som må på plass for å realisere mest mulig av potensialet i samarbeidet med entreprenører og innovatører, forteller Hilde Dalen i KREM. – Vi ser også at hun har bidratt med inspirasjon og motivasjon, i tillegg til trygghet. Hennes styrke er å ufarliggjøre endring og tydeliggjøre handlingsrommet, som har utløst større endringskraft blant ansatte. 

Ann Kristin er spesielt opptatt av at det må ledes riktig, og at utviklingsarbeid krever innsats på flere områder samtidig. 

– Det særegne med utviklingsledelse er at ledere må være på. Det er ingen enkle måter å få ut potensialet hos ansatte, og innsatsen må gå langs mange akser. Det handler om de interne arbeidskjedene, holdninger og kultur for å prøve nye ting. For å muliggjøre effektene må de forskjellige prosessene ledelses på parallelt. Ledere må også være veldig bevisst på at organisasjonen kommer til å gå i det vante sporet dersom ingen tør å gå utenfor skiløypa. I et offentlig byråkrati er det lagt opp til at vi alle skal gå i det samme sporet. Det er rett og slett urealistisk å forvente at ansatte skal skape innovasjon, dersom lederen ikke går foran og viser vei, sier Ann Kristin.

Modell for samskaping på tvers
KREM er prosjektorganisert og utvikler seg kontinuerlig basert på mulighetene i arbeidsmarkedet og lokale behov. Målet er bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Organisasjonen har samarbeidet med offentlig sektor i en årrekke og erfarer at det krever både mot, evne og vilje hos øverste leder for å få til innovasjon i offentlig sektor. Det er svært mye som må være på plass internt hos begge parter for å få til samskaping som gir varige effekter. Gjennom klyngesamarbeidet har partene derfor samutviklet en modell for fag- og tjenesteutvikling. Modellen er en del av leveransen til IMDI og består av 3 utviklingstrinn. Her har de offentlig partnerne og innovatørene egne ansvarsområder og oppgaver i egen organisasjon. 

Modellen beskriver også mulighetsområder for samskaping på hvert av de 3 trinnene. Trinnene bygger på hverandre og er en prosess som foregår på flere nivåer, henholdsvis på ledernivå, avdelingsnivå og brukernivå. Samskapingen på hvert av trinnene forutsetter at partene driver fagutvikling i egen organisasjon parallelt. I modellen tydeliggjøres nødvendighet av samtidighet med innsats på flere områder, i tillegg til parallelle prosesser.

– Vi begynner internt i tjenestene med å utvikle en felles forståelse for samfunnsoppdraget. Gjennom å utforske utfordringene i mindre innsatsområder, utvikler vi den nødvendige handlingskompetansen som skal til for å samskape de nye løsningene, forteller Ann Kristin.

Tilbake til stilling som leder i offentlig sektor
Ann Kristin har jobbet ett år som leder av avdeling for utvikling og innovasjon i offentlig sektor i KREM, og 1. oktober tiltrer hun stilling som NAV-leder på Sagene. Ut året kombinerer hun stillingen sin hos de to arbeidsgiverne. Hun mener selv at hun nå har enda bedre forutsetninger for å samskape med private aktører, og forteller at erfaringene har vært både inspirerende og lærerike.  

– Jeg ser at det gjennom samarbeid på tvers finnes flere muligheter til å skaffe folk jobb, særlig gjennom jobbskaping og etablering av nye arbeidsplasser. Gjennom det siste året har jeg sett hvordan medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon går sammen og skaper nye produkter og tjenester basert på kompetansen og arbeidskraften som finnes blant brukere. Det finnes nisjer og udekkede behov i markedet, og når de nye jobbene skapes på denne måten utvikles også innholdet i stillingene underveis. Dette er veldig spennende og høyaktuelt i den situasjonen samfunnet befinner seg i nå, avslutter Ann Kristin.