Hortensia – i partnerskap for fattigdomsbekjempelse

telemarksforsking_hortensiaHortensia – i partnerskap for fattigdomsbekjempelse, en dokumentasjons- og læringsrapport fra et arbeid knyttet til bekjempelse av barnefattigdom i perioden 2008 til 2011. Prosjektet er utviklet og gjennomført i samarbeid mellom Horten kommune, NAV Horten og sosialentreprenøren KREM. Telemarksforsking hadde aksjonsforskningsoppdrag i innsatsen, og har skrevet rapporten i samarbeid med samarbeidspartnerne.

Den overordnede hensikten med Hortensia prosjektet var å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune gjennom å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. Samtidig med dette skulle det etableres ulike tiltak og aktiviteter rettet mot barn, unge og familier. NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, og KREM, som er en sosialentreprenør og brobyggerorganisasjon, har vært kjerneaktører i arbeidet og utgjort et likestilt koordinerings- og prosjektteam. Det ble inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking der aksjonsforskning og aksjonslæring har stått sentralt. I tilknytning til dette er det dannet systemer for løpende, tverrfaglig og samordnet fagutvikling gjennom flerfaglige kollegateam og veiledning. Disse teamene opererer etter prinsipper forLæringslaboratorier der ideen er at både etablerte og nye stemmer skal få plass. I prosjektperioden er det gjennomført omfattende aktiviteter rettet mot både fagfelt og ulike målgrupper. Fagfelt ser også ut til å ha utviklet en mer bevisst praksis for brukermedvirkning, samt øket fokus på barn, unge og familier. Samlet viser dette at den innretning Hortensia har valgt for sitt arbeid med å bekjempe fattigdom og utsatthet blant barn og unge, har resultert i varige strukturer på modell og metodenivå. Det er grunn til å anta at det gjennom disse nye praksisstrukturene er lagt et viktig grunnlag for å redusere utsatthet blant barn og unge i Horten kommune. Dette fordrer imidlertid en stadig bevissthet om betydningen av at fagfelt og målgruppe samarbeider etter prinsipper for likeverdig praksis.

Les mer på: http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=560&merket=2
Rapport til nedlasting: http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2128.pdfShare This