Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM i Samarbeidsforum og Kontaktutvalget mot fattigdom og sosial ekskludering

Av Leni Hemminghytt Rønbeck

Under Fattigdomskonferansen 2007 sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at han ønsket et Fattigdomsråd der representanter fra de fattiges organisasjoner skulle møte statsråden og representanter fra regjeringen. Denne etterlysningen av deltakerdemokrati resulterte i, etter en forutgående utrednings- og høringsprosess, at norske myndigheter våren 2008 etablerte en modell for sivil dialog mellom myndigheter og organisasjoner av økonomisk og sosialt vanskeligstilte; samarbeidsforum og kontaktutvalg.

Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge er et landsdekkende nettverk av bruker- og interesseorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering, med mål om at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse.

Oppdraget vårt er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Sammen vil vi påvirke beslutningstakerne gjennom å tilby vår kompetanse. Vårt engasjement bygger på verdiene solidaritet, likeverd og empowerment.

Batteriet Oslo er sekretariat.

Organisasjonene i forumet (2017):

 • Bikuben – brukerstyrt senter i Nord-Norge
 • Aleneforeldreforeningen
 • Marborg
 • Velferdsalliansen
 • Wayback
 • Stiftelsen rettferd for taperne
 • RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Leieboerforeningen
 • KREM – Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • BibiAmka
 • Bydelsmødrene
 • Landsforeningen for barnevernsbarn (permisjon)

 

KREM har vært med siden starten i 2008 og deltar fast med to representanter. Vi samarbeider på tvers av organisasjonene for å utvikle ny handlingskompetanse og kreativt utforske muligheter og løsningsforslag i interessepolitiske saker. Dette for å kunne samarbeide konstruktivt og likeverdig med politiske myndigheter ved å fremme forslag og dele erfaringer i Kontaktutvalget, som høringsinstans og som aktiv påvirker.

 

Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte
Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter med arbeidsministeren og ministerens stab gjennom kontaktutvalget. Også statsråder fra andre departementer er aktuelle.

Eksempler på saker forumet arbeider med:

 • Rett til egnet bolig for alle
 • Helse med særlig fokus på rus og psykiatri
 • Rettighetsbasert sosialhjelp (basert på nasjonal minstenorm)
 • Myndige NAV-kontorer
 • Brukermedvirkning
 • Et mer inkluderende arbeidsliv – tilgang til arbeid
 • Et inkluderende samfunn for de som er nye i Norge
 • Barn i fattige familier
 • Asylpolitikk
 • Et kultursensitivt barnevern
 • En human kriminalomsorg

 

For KREM er tilgang til arbeid et hovedfokusområde i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Arbeidslinjen har vært, og er, en rådende politisk løsning på disse samfunnsutfordringene. Men vi trenger nytt innhold. KREM viser til nye veier og innganger til deltakelse i arbeidslivet. Gjennom verdidrevet innovasjon oppnår vi gevinst for den enkelte bruker, fagfeltet og samfunnet. Trippel bunnlinje – trippel effekt.

For KREM er brukermedvirkning en viktig del av innovasjonen. Som utviklingspartner i flere samskapingsprosjekter vektlegger vi brukergruppen som en viktig aktør. Ikke kun som kompetanseleverandør, men også som en likeverdig utviklingspartner. Det legges ulikt i begrepet brukermedvirkning og ikke minst i praktiseringen av den. I KREM snakker vi om reell brukermedvirkning, eller en radikal sådan.

Fra forumets verdipolitiske plattform: Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert på alvor, før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen – ikke en del av problemet.

Kontaktutvalg 10.5.17 med Arbeids- og sosialdepartementet ved statssekretær Morten Bakke og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Vi snakket om utfordringer og mulige tiltak i bekjempelse av barnefattigdom.

KREM presenterte sosialt entreprenørskap som et verktøy i fattigdomsbekjempelse. Sosialentreprenører har nye, gode løsninger på velferdssamfunnets utfordringer. Som å finne nye veier og nye innganger til arbeid. Sosialt entreprenørskap kan spille en rolle i utviklingen av en mer human og kostnadseffektiv arbeidslinje. Men det er behov for en mer helhetlig politikk for å utnytte potensialet i feltet. Bedre rammevilkår. Et konkret grep er å fjerne arbeidsgiveravgiften for disse virksomhetene.

Makt og muligheter er en arena for bygging av kunnskap og nettverk og arrangeres av Samarbeidsforum og Batteriet Oslo. Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet ved å øke kompetansen og fremme politisk påvirkning og bygge nettverk på tvers av organisasjoner fra hele landet. Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt. Konferansen holdes to ganger per år, en om høsten og en om våren. Noen år arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere og andre samfunnsengasjerte aktører.

Barnefattigdom: I 2017 er det stortingsvalget som står i fokus i forumet, og vi har i år kampen mot barnefattigdom som hovedtema. Vi driver påvirkningsarbeid gjennom media, politiske strukturer, aksjoner og demonstrasjoner. Vi skal blant annet delta aktivt på Arendalsuka.

Se Samarbeidsforums kampanje her

Leni Hemminghytt Rønbeck, august 2017