KREM søker mentorer til spennende satsning i Oslo

velferdstaten_sosial_innovasjonKREM søker mentorer til spennende satsning i Oslo

Organisasjonen KREM, bydel Nordstrand, og NAV Nordstrand, med leder av NAV sosial Ann Kristin Tveøy i spissen, går nye veier for å styrke livskvaliteten til unge i bydelen. Blant annet utvikles nå en helt ny mentorordning. Innbyggerne i Nordstrand bydel vil være de første i landet som får glede av ordningen.

Les mer om KREMs mentorordning her.

 

KREM som utviklingspartner i fremtidsrettet levekårsatsning

Mye godt, tverrfaglig arbeid gjøres i bydeler og kommuner over hele landet, og bydel Nordstrand i Oslo er blant dem som vil mer. Bydelen har høye ambisjoner for levekårssatsningen og går nå nye veier for å komme dagens utfordringer i møte. Samskaping med målgruppen, KREM og Samfunnslaboratoriet er med på å sikre nytenkning, innovasjon og samarbeid på tvers av sektorene når de nye løsningene på levekårsutsattes utfordringer løftes.

 

Bydelens lavterskel familiehjelptelefon

Alle bekymringer for barns liv og helse skal meldes til barneverntjenesten. Men hvor henvender du deg med problematikk som ikke skyldes foreldres manglende omsorgsevne?

Bydel Nordstrands nye lavterskel familiehjelptelefon åpnet 25. august i år. Telefontjenesten tar primært imot henvendelser fra ansatte i bydelen som møter barn og unge fra familier med levekårsutfordringer. Leder av NAV sosial, Ann Kristin Tveøy, er initiativtaker. “Det er viktig for oss at familier med levekårsutfordringer og sammensatte behov møter et smidig og helhetlig tjenestetilbud så tidlig som mulig.” Tveøy forventer flest henvendelser fra de som møter barn og unge i det daglige, som ansatte i skolevesenet og barnehage, men også fra personer som har kontakt med barn og unge på andre arenaer, som frivillige organisasjoner og organiserte fritidsaktiviteter. Lavterskeltelefonen bemannes per i dag av offentlige ansatte med spesiell kompetanse på familiearbeid.

 

Utvikling av KREMs mentorordning

KREMs mentormodell utvikles nettopp med tanke på innbyggere med levekårsutfordringer, og passer som hånd i hanske til bydelens fremoverlente satsning. Bydel Nordstrand er første utviklingspartner. KREMs mentorordning stimulerer til sosial deltakelse, mestring av eget liv og styrker de involvertes nettverk – og fremmer livskvalitet og helse hos alle involverte. Du kan lese mer om mentorordningen her.

 

Samordning av tjenestene – samarbeid på tvers av sektorene

Bydeler og kommuner i Norge har mange tiltak for barn og unge, og dyktige ansatte som jobber tverrfaglig med familiearbeid. På Nordstrand har de også sett at de fortsatt har en utfordring med samordning av tjenestene til barnefamilier. Ann Kristin Tveøy mener at bydelens nye lavterskeltilbud, som familiehjelptelefonen er en del av, vil bidra til bedre samordning av tjenestene. “Vi ønsker å koordinere bydelens samlede ressurser enda bedre for familiene det gjelder. Slik kan vi yte riktig og bedre service til rett tid”.

 

 

KREM og Samfunnslaboratoriet er utviklingspartnere for fremtidsrettede kommuner og bydeler

En innovativ, fremtidsrettet levekårssatsning kan gi trippel effekt.

Levekårsutsatte familier har sammensatte behov og flere negative levekårsutfordringer. Stadig mer forskning dokumenterer sammenhengen mellom opphopning av dårlige levekår og faren for somatiske, psykosomatiske, psykososiale og psykiske helseproblemer under oppvekst.

Innsats rettet mot levekårsutsatte barnefamilier, kan bedre helse og livskvalitet, styrke økonomisk selvhjulpenhet, redusere reproduksjon av dårlige levekår og dermed redusere presset på kommunens tjenesteapparat.

I tillegg viser forskningsresultater at det sosiale engasjementet som kan mobiliseres som et ledd i et lokalsamfunns levekårssatsning, også kan løfte de som i utgangspunktet ikke er levekårsutsatte. Økt innsikt, deltakelse og inkludering er ofte resultater av lokale prosjekter i levekårsfeltet, og gir styrket helse og livskvalitet også for innbyggerne forøvrig.

Vi bygger i disse dager nettverk på tvers av kommuner og bydeler som ønsker å ha fokus på levekårsutsatte. Er du i posisjon til utvikling og samskaping for bedre levekår i din kommune? Ta kontakt med oss
på samfunnsinnovasjon@krem-norge.no

 

Brennpunkt 8.9.15, Barndommens pris.

Gjør opprør mot fattigdom, hvis Karin Gustavsen var ordfører, NRK Ytring.

Dagsnytt 18, 8.9.15, fattigdom.Share This