Kvinnenettverk på tvers av bydelene i Oslo

Oslo kommune har gjennom EMI (enhet for mangfold og integrering) gitt tilskudd til prosjektet Kvinner Mobiliserer Ressurser. I prosjektet skapes et nettverk og en arena for inspirasjon og motivasjon til utdanning og arbeid – fordi kvinners arbeidsdeltakelse er en ressurs samfunnet ikke har råd til å la stå ubrukt.

Bildet: Enhetsleder i EMI, Rowenna B. Teodocio (til høyre) og prosjektleder i Kvinner Mobiliserer Ressurser, Leni Hemminghytt Rønbeck fra KREM på OXLO-konferansen i år.

Av Leni Hemminghytt Rønbeck og Sandra Chika

Positive ringvirkninger
Kvinners deltakelse i arbeidslivet har både direkte og indirekte positive effekter. Arbeid er en forutsetning for økonomisk selvstendighet og fremmer positiv sosial utvikling og tilhørighet til nærmiljø og storsamfunn. Det styrker familieøkonomi og samfunnsøkonomien, har en positiv innvirkning på barns oppvekstvilkår og bidrar samtidig til å styrkemangfoldet i arbeidslivet.Kvinners arbeidsdeltakelse er en ressurs samfunnet ikke har råd til å la stå ubrukt.

Mer enn ord
Prosjektet «Kvinner mobiliserer ressurser» er et sosialt nettverk for kvinner i Oslo, uavhengigav bydelstilhørighet, og en samskapingsarena der medvirkning er et sentralt verktøy både i etablering og utviklingen. Målet er en arena for inspirasjon, erfaringsdelingog synliggjøring av ressurserog alternative veier til utdanning og arbeid. Parallelt utvikler vi Ressursbanken som synliggjør kvinner som både kan og vil bidra med sin kompetanse.

Intervjuserie  
Vi presenterer nå intervjuer med kvinner som på ulik måte bidrar i samfunnslivet. Deres reise kan inspirere andre kvinner som har et ønske om, eller er i ferd med, å mobilisere egne ressurser.

Julebord med ny vri
I år ønsker vi oss et annerledes julebord. I tillegg til spennende internasjonal tapas vil det bli servert inspirasjon, kunnskap og muligheter. Følg med!

VIL DU VÆRE MED i nettverket? Eller ønsker du mer informasjon. Vi rekrutterer nå prosjektmedarbeidere. Ta kontakt med prosjektleder; Leni Hemminghytt Rønbeck leni@krem-norge.no
Om KREM

KREM har siden etableringen av organisasjonen i 2005 utviklet og gjennomført en rekke prosjekter basert på medvirkning, involvering og mobilisering av mennesker som av ulike grunner befinner seg på utsiden av utdanning og arbeidsliv.Share This