Læringslaboratorier

Som ledd i løpende fagutvikling, har KREM utviklet konseptet læringslaboratorier. Dette er en arena der ulike aktører møtes, deler og laborer over erfaringer. Aktørene representerer både kommunale etater (eks. barneverntjenesten, helsestasjonen, statlige etater på kommunalt nivå (NAV stat), målgruppen (f.eks. ungdommer), næringsliv, skole, forskning og evt. andre aktuelle. Hensikten å utvikle kloke (effektive, kvalitet, forankret i grunnleggende verdier som menneskerettigheter) praksismetoder og samarbeidsformer mellom aktørene. Hele tiden er det målgruppens behov som skal være retningsgivende.Share This