NAV Ullensvang

Høsten 2018 initierte Ullensvang Herad et samarbeid med KREM med mål om å skape økt tilgang til lønnet arbeid for målgruppene. Samarbeidet var et ledd i en flerårig levekårssatsning i kommunen, med mål om å redusere omfang og konsekvenser av fattigdom. NAV Ullensvang, Innvandrersenteret og Ullensvang Herad var sentrale samarbeidspartnere i utviklings- og innovasjonsarbeidet. KREM inngikk som faglig støtte og etter hvert som en sentral aktør i utvikling og gjennomføring av prosjektet. Karin Gustavsen var også en ekstern faglig ressurs. Fra 2019 utvidet samarbeidet seg til et særlig fokus på bedre integrering og et samarbeid på tvers av geografiske grenser. Målet var å utvikle ny nasjonal modell for integrering. Innsatsen er rapportert til Fylkesmann, NAV direktoratet og IMDI.

Et av resultantene av samarbeidet var etableringen av «Asylet». En nyetablert og lokal sosial entreprenør. Asylet er et moderne vandrehjem som tilbyr rimelig og enkel overnatting for turister i Hardanger, lokalisert i Kinsarvik. Samtidig er det en kvalifiseringsarena som tilbyr faglig kvalifisering med lønn under opplæring for arbeidsledige som ønsker seg inn i bransjen bosatt i regionen. Etableringen var et naturlig resultat av en flerårig levekårssatsning i Ullensvang Herad og bidro blant annet til å skape flere arbeidsplasser i Hardangerregionen. KREM var sentral i utviklingen av Asylet og har sørget for aktiv involvering i utviklingen fra sosiale innovatører med nasjonalt nedslagsfelt; Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, MERK Norge og Vintage Baby sosiale entreprenører. Asylet har tilskudd fra kommune og NAV direktoratet, og rapporterer direkte. Samarbeidet har fått omfattende mediadekning både i Bergens tidene og Hardanger Folkeblad, og er også omtalt i Distriktsmeldingen
.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/