PROSJEKT BASTØY FENGSEL

Våren 2010 gjennomførte KREM som en del av et nasjonalt prosjekt, et kursforløp med en gruppe innsatte på Bastøy fengsel. Dette kursforløpet var en alternativ måte å nå målet om bedre tilbakeføring etter endt soning, gjennom å fokusere på arbeid/skole/aktivitet.

Hovedelementer i forløpet og prosessen var å kartlegge deltagernes livserfaringer, erfaringer de hadde gjort seg gjennom soning for så å omforme disse til kompetanse og ressurser som de kan nyttiggjøre seg i arbeid, skole og i sitt eget liv. Videre var det et stort fokus på drømmer og mål, hva skal til for å nå disse og hvilke nettverk og kontakter som må knyttes. Alle deltagerne produserte en alternativ CV på papir og film (se link under). Prosjektet var en suksess, deltagerne beskrev bedret selvfølelse, redusert skam og større tro på egne ressurser og kompetanse.

FOTO: THEA EMILIE DALEN DILLE

Klikk her og se Robert Tostrups video-CV:

https://www.krem-norge.no/cv/tostrup.htm