Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Rapporter


Sosialt entreprenørskap som virkemiddel – Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom

Husk Osloregionen – Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer fra HUSK Osloregionen. Notatet gir først en beskrivelse av de aktivitetene som har blitt gjennomført i løpet av prosjektperioden. Dernest redegjøres det for de medvirkende aktørenes erfaringer med forsøket. Til slutt i notatet skisseres noen forslag til videreføring av det arbeidet som er gjort i forsøksperioden.

En brukermedvirkningsprosess i HUSK

Hortensia – i partnerskap for fattigdomsbekjempelse, en dokumentasjons- og læringsrapport fra et arbeid knyttet til bekjempelse av barnefattigdom i perioden 2008 til 2011. Prosjektet er utviklet og gjennomført i et samarbeid mellom Horten kommune, NAV Horten og sosialentreprenøren KREM. Telemarksforsking hadde aksjonsforskningsoppdrag i innsatsen, og har skrevet rapporten i samarbeid med samarbeidspartnerne. Les mer på: http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=560&merket=2 Hortensiarapporten til nedlasting: http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2128.pdf

Forskningsrådet har utarbeidet en rapport i samarbeid med DAMVAD • Innovasjon i offentlig sektor – Kunnskapsoversikt og muligheter

Når brukere blir prosjektledere • Erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt

Fra brukermedvirkning til partnerskap – Rapport Dialogseminar

Stønadsmottakere ved kvalifiseringsprogrammet ble i 2010 rekruttert av sine tiltakskonsulenter til et skrivekurs i regi av KREM. Kurset ble gjennomført på Utviklingssenteret på Sagene og tekstene utviklet sammen med journalist Elisabeth Arnet. www.levendetekst.no. Her kan du laste ned rapporten Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Bli sett og hørt • Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i Bolig- og oppfølgingskontoret og NAV i Bærum

Avklaring, aktivitet og arbeid – en studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringprogram: Rapport fra Diakonhjemmet Høgskole 2011

Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring. En viktig rapport fra Telemarksforsking

Rapport fra Forskningstorget 23. – 24.9.2011. Visjoner for framtidens sosialtjeneste

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden
De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.