Risør kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

Barnefattigdomsprosjektet ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Risør, Telemarksforskning og KREM. Samarbeid mellom kommunale fagetater, målgruppen og privat næringsliv skulle utvikles. Utvikle nye tiltak i samarbeid med næringsliv basert på kjerneverdier i sosialt entreprenørskap.  Det samlende arbeidet har både ledelsesforankring og politisk forankring. Ambisjonene var å kople arbeidet til et større levekårsutviklingsprosjekt i agderregionen.  KREM var inne som prosjektstøtte og tilførte fagkompetanse. Høsten 2011 ble «Skjulte talenter», utviklet av KREM, igangsatt. Se vedlegg om «Skjulte talenter». Arbeidet er rapportert til Fylkesmannen.