Samarbeid på tvers gir nye løsninger. Nye veier til innovasjon i offentlig sektor

Nordstrandsamarbeidet

Lavterskel familiehjelp er ett av flere resultater av utviklingssamarbeidet i Bydel Nordstrand.

Lavterskel familiehjelp er et utviklingssamarbeid på tvers av tjenestene, formelt forankret i sosialtjenestedelen av NAV. Eksterne kompetanse- og ressurspartnere er; KREM Norge og Samfunnslaboratoriet ved Karin Gustavsen. Målet med arbeidet er å fremme selvhjulpenhet i levekårsutsatte familier, gjennom å videreutvikle og styrke kapasitetsfremmende strukturer i familien, og utvikle samtidig og smidig koordinering i tjenesteforvaltningen som bistår familiene.

Lavterskeltilbudet i Bydel Nordstrand er et samarbeid mellom helsestasjonen og skolehelsetjenesten, utekontakten, familieteamet, barnehagene og NAV Nordstrand.

Lavterskeltilbudets oppstart er finansiert av Helsedirektoratet, og utvikles i partnerskap med brobyggerorganisasjonen KREM og samfunnsforsker Karin Gustavsen.

Lavterskeltilbudet Bydel Nordstrand A5 screen