TimeKred – sosial valuta med potensial

Siden våren 2017 har bydeler og sosialentreprenører i Oslo samarbeidet om utvikling av TimeKred, en lokal, tidbasert valuta med sterk sosial profil. Utgangspunktet for utviklingsprosjektet var å stimulere innbyggere til større deltakelse og engasjement i eget nabolag og nærmiljø, for å undersøke hvilke sosiale effekter dette ville gi.

Av Rosanna Sevan og Karianne Lund

Modellen er enkel. Ved å delta i gitte aktiviteter eller arrangementer kan innbyggere tjene den sosiale valutaen Kred, som de så kan bruke på opplevelser og aktiviteter. TimeKred har en sosial profil, og ønsker med konseptet å oppnå sosiale effekter. Kred kan tjenes på samfunnsnyttige oppgaver som skaper sosial vekst/stimulans og livskvalitet også for andre innbyggere.

Fra Spend Event i Nobels Fredssenter

Inspirasjon fra Storbritannia
En tidbank-modell fra Storbritannia kalt Tempo Time Credits (tidligere Spice Time Credit) utgjorde grunnlaget for den norske modellen. Universitetet i Cambridge, har over flere år målt effektene av Time Credit-konseptet blant innbyggere som har benyttet seg av systemet, og viser til oppsiktsvekkende resultater. I 2018 svarte hele 83 % av de spurte at de opplevde forbedret livskvalitet, 52 % at de følte seg mindre isolert og ensomme, 35 % at de opplevde bedret mental helse, 59 % opplevde seg bedre i stand til å bidra i eget lokalsamfunn og ovenfor andre innbyggere http://www.justaddspice.org/our-impact

Hvem står bak TimeKred?
Utviklingsprosjektet TimeKred har vært et prosjekt i Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin) siden oppstart i 2017. BOSin-programmet i Oslo kommune eies i dag av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA), mens Velferdsetaten har koordineringsansvar og ansvar for bydelsprosjektene. Bydel Nordstrand, Bydel Gamle Oslo v. Områdeløftene Tøyen og Grønland, Bydel Frogner og sosialentreprenørene KREM og Nedenfra er drivere i prosjektet, og det er utviklet sammen med innbyggere i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo. Flere bydeler har vist interesse for TimeKred, og det er et mål å både videreføre og utvide rekkevidde. Blir TimeKred et samskapt og sameid konsept som benyttes på tvers av bydeler i Oslo, har vi lykkes med sosial innovasjon på tvers av de, for mange, kunstige bydelsgrensene.

 

Fra venstre, Muna, Hana og Ajat.

Verktøy for sosial effekt
TimeKred-modellen har iboende egenskaper som potensielt kan generere en rekke effekter, avhengig av hva man putter inn. På Nordstrand har Kred vært med å stimulere innbyggere til å avdekke og ta i bruk egne iboene ressurser. Unge innbyggere som blant annet Muna, Hana og Ajat har i sommer arrangert familieaktiviteter og utflukter for beboere i sitt nabolag.

 

 

Abdirazaq

 

Flere unge, bl.a. Abdirazaq, har lagt ned mye innsats i å arrangere sommerfest i nabolaget, fellesutflukter til fotballkamper for familier og arrangement for barn og ungdom i nabolaget, i samarbeid med bydelen. Også enkelte bydelstjenester på Nordstrand vil nå starte å ta i bruk TimeKred-modellen for å utforske potensialet som ligger i den sosiale valutaen.

På Tøyen bidrar TimeKred aktivt inn i områdeløftet, ved å skape engasjement og deltakelse i nabolag og nærmiljø. Den lokale valutaen TøyenKred stimulerer til lokalt engasjement for tryggere bomiljøer, engasjerer og iverksetter unge. Som et eksempel er TøyenKred et velkomment bidrag i arbeidet med å opprette gårdsstyrer i de kommunale gårdene. Både som et klapp på skulderen til de som bruker tiden sin i gårdsstyrene til å bedre bomiljøene, og som et verktøy gårdsstyrene kan bruke til å engasjere andre frivillige. De som deltar tilegner seg nye bekjentskaper og større nettverk, får erfaring med frivillig innsats, og kan få attester på sin innsats som kan benyttes til å styrke jobbmuligheter. TøyenKred som tjenes kan benyttes til å supplere familiebudsjettet med billetter til opplevelser og aktiviteter.

Søker flere partnere
Kred kan brukes på opplevelser og aktiviteter som bl.a. kino- og teaterforestillinger, konserter, museer og fotballkamper. Også treningssentre, klubber og gruppeaktiviteter vil snarlig bli tilgjengelige tilbud. Vi har en rekke medspillere på partnersiden, og likevel trenger vi langt flere. Det er også viktig at flere bydeler kommer med. Et byomfattende TimeKred blir en slagkraftig part.

Fra venstre, Mimi, Randi, Luul og Nyima i Operaen

Unike fordeler for TimeKred-partnere
Gjennom TimeKred er det flere av partnerne som når frem til helt nye kundegrupper. De kan fylle ledige seter og kapasitet, og får mersalget som flere kunder bringer. Hyggelig omtale, styrket omdømme og fordelene ved en mer inkluderende profil er bonuseffekter. Mange av innbyggerne som har brukt sine opptjente Kred, har brukt dem på opplevelser som er helt nye for dem. Å være partner i TimeKred er en enkel måte å nå de verdifulle unge generasjonene av nye kunder på.

 

Slik ser Kred-seddelen ut. Her OsloKred

Tilskudd til familiebudsjettet
Med Kred som supplement til familiebudsjettet øker mulighetene for barnefamiliers og barn og unges deltakelse på aktiviteter og opplevelser. Å kunne delta i fritidsaktiviteter og kulturopplevelser er viktig for følelsen av å være en del av samfunnet og oppleve fellesskap med jevnaldrende. Det er også en viktig del av forebygging mot videreføringen av levekårsutfordringer. Det er også viktig å understreke at TimeKred og den sosiale valutaen Kred først og fremst skal være et verktøy og virkemiddel for sosial effekt, uavhengig av deltakernes bakgrunn og økonomi. Her er det innsatsen som belønnes. Og i mange tilfeller er det selve innsatsen som skaper inkludering og fruktbart fellesskap.

Ikke i veien for tradisjonell frivillighet
TimeKred er opptatt av å ikke fortrenge ordinær frivillighet, og nytteområdet avgrenses med følgende; ”TimeKred kan benyttes der innsatsen eller bevegelsen ellers ikke hadde skjedd”. For mange prosjekter vil TimeKred kunne benyttes til å mobilisere innbyggerinnsats i en sårbar oppstartsperiode, til prosjektet er bærekraftig og selvforsynt med frivillig kraft. For tiltak som ikke vil bli bærekraftige, ser vi på mer langsiktige samarbeid. Dette gjelder gjerne for prosjekter med stor eller viktig sosial effekt.

Ta gjerne kontakt med oss
Rosanna Sevan, Bydel Nordstrand, rosanna.sevan@bns.oslo.kommune.no
Karianne Lund, KREM, karianne@krem-norge.no