Vestnes kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

KREM har hatt et 3-årig samarbeid med NAV Vestnes, Vestnes kommune, politi og næringsforeningen i Vestnes. Utvikling og gjennomføring av et sosialt innovasjonsprosjekt på tvers av det offentlige, frivillige og private næringsliv i 2011. Arbeidet var rettet særlig inn mot barnefattigdom og utvikling av boligsosialt arbeid. Målet var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og barne- og familieperspektiv. KREM var utviklingspartner, og faglig støtte og bidro i søknadsutformingen, konseptutvikling, og med delt prosjektledelse i den praktiske gjennomføring, samt i dokumentering. KREM samarbeidet også med kommunen om prosjektet «Sosial innovasjon i velferdsutformingen». Arbeidet er rapportert Fylkesmannen.