Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Barnefattigdomsprosjektet ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Risør, Telemarksforskning og KREM. Samarbeid mellom kommunale fagetater, målgruppen og privat næringsliv skulle utvikles. Utvikle nye tiltak i...

Barnefattigdomsprosjektet i Gjerdrum ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og et barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Gjerdrum, KREM og Telemarksforskning. KREM bidro med prosjektstøtte og kompetanse tilføring samt gjennomføring av «Dialogseminarer»...

KREM deltok i Ressursprosjekt knyttet til barnefattigdomsbekjempelse på Notodden. Prosjektaktørene var NAV, Oppveksttjenesten, grunnskole, videregående opplæring, Røde Kors og pleie og omsorgstjenesten. KREM sin innsats var rettet direkte mot unge og fagutviklingsprosesser. I all hovedsak har arbeidet bestått i å utvikle samarbeidsrelasjoner med ulike deler av forvaltningen, komme i posisjon...

«Prosjekt Hortensia». KREM samarbeidet med NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, som er en koordinerende tjeneste rettet mot utsatte barn og unge i Horten kommune, i perioden 2008 til 2011. Aktørene utgjorde et likestilt koordinerings- og prosjektteam der målet var å redusere barnefattigdom gjennom tiltak og aktiviteter som både ivaretar...

Dette har vært en av de mest lærerike, annerledes og meningsfulle periodene i min yrkeskarriere.Foto: Martine Kolstad – Tiden i KREM har gitt meg muligheten til å se offentlig sektor fra utsiden og en forståelse av hvor jeg hører hjemme, i skjæringspunktet mellom stat og kommune. Det er ikke med lett hjerte jeg...

Etter flere år som leder i NAV ønsket Ann Kristin Tveøy å erfare hvordan velferdsapparatet ser ut fra samfunnsinnovatørenes ståsted. Hun søkte ett års permisjon for å jobbe med fag- og tjenesteinnovasjon hos KREM. Den 1. oktober går hun tilbake til det offentlige, og starter som NAV-leder i Bydel Sagene....

Gjennom å involvere flere aktører belyses problemstillingene fra flere sider. Økt utviklingssamarbeid og mobilisering av lokale ressurser skaper nye utviklingsstrategier. Behovsdrevet og erfaringsbasert fag- og tjenesteutvikling bidrar til utvikling av bærekraft i nabolagene, jobbskaping, økt bevissthet og holdningsendringer. Vi har også erfart at dette resulterer i økonomiske innsparinger for kommunen....

Vi har i mange år bistått kommuner med samskaping av nye løsninger i fag- og tjenesteutvikling. Vi erfarer at reell medvirkning skaper synergier mellom ansattes erfaring med tjenesteleveranser, og brukernes erfaring som tjenestemottakere. Resultatet er nytenkning. Tjenesteutvikling i denne sammenhengen er når ansatte har benyttet ideer, ressurser og verktøy på nye...

Samskaping er når to eller flere offentlig og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med mål om å; definere problemer designe nye løsninger implementere nye og mer effektive løsninger   (KS 2018) Vårt utviklings- og innovasjonsarbeid er basert på mobilisering av innbyggere for å bidra økt selvhjulpenhet. Det betyr at utviklingsarbeidet...

Den norske velferdsstaten utfordres i stadig økende grad til å finne kostnadseffektive løsninger. Dette fordrer en økt innovasjonsevne og -takt innad i offentlig sektor. Men det avhenger også av økt samspill med andre aktører og fagmiljøer. Vår erfaring er at disse løsningene finnes i skjæringspunktet mellom offentlig, frivillig og privat sektor...