Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Våren 2019 ble det inngått et klyngesamarbeid på tvers av aktørene og på tvers av geografiske grenser. Første runde var følgende parter involvert: KREM, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, flere av medlemmene i Senteret, NAV Bjerke, NAV Nordstrand/Avdeling Velferd på Nordstrand, Ullensvang kommune, Opplæringskontoret i Hardanger og Voksenopplæringen i Ullensvang.  Målsettingen med...

KREM er blant 360 medlemsbedrifter i Folloregionens Næringsforening og har gjennom samarbeidsavtale mellom Follo næringsforening og Senter for Samskapende Innovasjon gode muligheter for samutvikling av sosiale innovasjonsprosjekter på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene. https://frnf.no ...

KREM er medlem av SMB Norge, og har gjennom en kollektiv avtale mellom Senter for Samskapende Innovasjon og SMB Norge en arena for samskaping og innovasjon i privatsektor.  SMB Norge har 5000 medlemmer og er en landsdekkende interesse organisasjon for små og mellomstore bedrifter. https://www.dinbedrift.no ...

KREM er medlem i Senter for Samskapende Innovasjon, et kompetansemiljø og en fagarena for samfunnsnyttig- og sosial innovasjon. Senteret utvikler økosystemer og skaper nye løsninger sammen med offentlig og privat sektor. KREM er ansvarlig for utvikling og drift og har gjennom dette anledning til å rigge for samskapingsprosjekter på tvers...

KREM arrangerte høsten 2010 sammen med Wayback http://wayback.no/ en konferanse om sosialt entreprenørskap  http://www.krem-norge.no/krem-gjor/konferanser/ ...

HUSKUndervisningStudenterPartner i gjennomføring og videreutviklingen av Høgskoleklinikk i Sagene bydel  ...

KREM har utført en rekke undervisningsoppdrag på Høgskolen i Oslo og DIASOS knyttet til boligsosialt arbeid og tema som brukermedvirkning og likeverdige partnerskap. Undervisning har i hovedsak vært rettet mot studenter på studiet i etterutdanning i boligsosialt arbeid, sosionomstudenter, Brobyggerstudenter og studenter på Velferdsstudiet. ...

Norsk Folkehjelp inviterte KREM til samarbeidet om å gjennomføre en todagers samling om sosialt entreprenørskap og jobbskaping hos lokallaget til Norsk Folkehjelp i Kragerø. Samlingen var for kvinner med minoritetsbakgrunn som er deltakere i Jobbsjansen programmet, Introduksjonsprogrammet og ved Voksenopplæringen i Kragerø. Samlingen ble gjennomført oktober 2021.  KREM hadde ansvar for planlegging...

KREM og Telemarksforskning inngikk et samarbeid i 2008 basert på felles erkjennelse av at arbeid med utvikling av nye praksis / og samarbeidsformer krever samtidig innsats i alle ledd i utviklingen. Det ble inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking der aksjonsforskning og aksjonslæring stod sentralt. https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/i-partnerskap-for-sosial-innovasjon/2177 I samarbeidet mellom KREM og Telemarksforskning,...