NAV sosial i bydel Grünerløkka inngikk, som en del av sin ungdomssatsning i 2011, et utviklingssamarbeid med sosialentreprenør KREM. Gjennom blant annet workshopen Skjulte Talenter jobbet man sammen med unge som hadde vært igjennom en rekke tiltak og fortsatt står uten arbeid, aktivitet eller skole. Prosjektets formål var at ungdommene skulle få...

KREM, Skien kommune, Skien Diakonale Senter, Husbanken, NAV, Fylkesmannen, Høyskolen i Vestfold og Småhus Norge samarbeidet om prosjektet «På vei til egen bolig». Oppdragsgiver var Skien Diakonale Senter. Prosjektet var 3 årig og ble finansiert av Husbanken og Helsedirektoratet. Skien Diakonale Senter var eier og KREM hadde hovedansvaret for søknad-...

Samarbeidet i Drammen har bestått av fagutvikling i NAV gjennom «Dialogseminarer» med brukere og ansatte. Fagutvikling av ansatte i Kvalifiseringsprogrammet. KREM har også gjennomført Endringsmetodekurs, hvor både brukere og ansatte fra Drammen har deltatt. Prosjektet varte i ett år og KREM tilførte kompetanse i fagutviklingen. Les mer om Dialog seminar, Vedlegg...

KREM har hatt et 3-årig samarbeid med NAV Vestnes, Vestnes kommune, politi og næringsforeningen i Vestnes. Utvikling og gjennomføring av et sosialt innovasjonsprosjekt på tvers av det offentlige, frivillige og private næringsliv i 2011. Arbeidet var rettet særlig inn mot barnefattigdom og utvikling av boligsosialt arbeid. Målet var å utvikle ny praksismetode...

Barnefattigdomsprosjektet ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Risør, Telemarksforskning og KREM. Samarbeid mellom kommunale fagetater, målgruppen og privat næringsliv skulle utvikles. Utvikle nye tiltak i...

Barnefattigdomsprosjektet i Gjerdrum ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og et barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Gjerdrum, KREM og Telemarksforskning. KREM bidro med prosjektstøtte og kompetanse tilføring samt gjennomføring av «Dialogseminarer»...

KREM deltok i Ressursprosjekt knyttet til barnefattigdomsbekjempelse på Notodden. Prosjektaktørene var NAV, Oppveksttjenesten, grunnskole, videregående opplæring, Røde Kors og pleie og omsorgstjenesten. KREM sin innsats var rettet direkte mot unge og fagutviklingsprosesser. I all hovedsak har arbeidet bestått i å utvikle samarbeidsrelasjoner med ulike deler av forvaltningen, komme i posisjon...

«Prosjekt Hortensia». KREM samarbeidet med NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, som er en koordinerende tjeneste rettet mot utsatte barn og unge i Horten kommune, i perioden 2008 til 2011. Aktørene utgjorde et likestilt koordinerings- og prosjektteam der målet var å redusere barnefattigdom gjennom tiltak og aktiviteter som både ivaretar...

Dette har vært en av de mest lærerike, annerledes og meningsfulle periodene i min yrkeskarriere.Foto: Martine Kolstad – Tiden i KREM har gitt meg muligheten til å se offentlig sektor fra utsiden og en forståelse av hvor jeg hører hjemme, i skjæringspunktet mellom stat og kommune. Det er ikke med lett hjerte jeg...

Etter flere år som leder i NAV ønsket Ann Kristin Tveøy å erfare hvordan velferdsapparatet ser ut fra samfunnsinnovatørenes ståsted. Hun søkte ett års permisjon for å jobbe med fag- og tjenesteinnovasjon hos KREM. Den 1. oktober går hun tilbake til det offentlige, og starter som NAV-leder i Bydel Sagene....

Gjennom å involvere flere aktører belyses problemstillingene fra flere sider. Økt utviklingssamarbeid og mobilisering av lokale ressurser skaper nye utviklingsstrategier. Behovsdrevet og erfaringsbasert fag- og tjenesteutvikling bidrar til utvikling av bærekraft i nabolagene, jobbskaping, økt bevissthet og holdningsendringer. Vi har også erfart at dette resulterer i økonomiske innsparinger for kommunen....

Vi har i mange år bistått kommuner med samskaping av nye løsninger i fag- og tjenesteutvikling. Vi erfarer at reell medvirkning skaper synergier mellom ansattes erfaring med tjenesteleveranser, og brukernes erfaring som tjenestemottakere. Resultatet er nytenkning. Tjenesteutvikling i denne sammenhengen er når ansatte har benyttet ideer, ressurser og verktøy på nye...

Share This