KREM arrangerte høsten 2010 sammen med Wayback http://wayback.no/ en konferanse om sosialt entreprenørskap  http://www.krem-norge.no/krem-gjor/konferanser/ ...

HUSKUndervisningStudenterPartner i gjennomføring og videreutviklingen av Høgskoleklinikk i Sagene bydel  ...

KREM har utført en rekke undervisningsoppdrag på Høgskolen i Oslo og DIASOS knyttet til boligsosialt arbeid og tema som brukermedvirkning og likeverdige partnerskap. Undervisning har i hovedsak vært rettet mot studenter på studiet i etterutdanning i boligsosialt arbeid, sosionomstudenter, Brobyggerstudenter og studenter på Velferdsstudiet. ...

Norsk Folkehjelp inviterte KREM til samarbeidet om å gjennomføre en todagers samling om sosialt entreprenørskap og jobbskaping hos lokallaget til Norsk Folkehjelp i Kragerø. Samlingen var for kvinner med minoritetsbakgrunn som er deltakere i Jobbsjansen programmet, Introduksjonsprogrammet og ved Voksenopplæringen i Kragerø. Samlingen ble gjennomført oktober 2021.  KREM hadde ansvar for planlegging...

KREM og Telemarksforskning inngikk et samarbeid i 2008 basert på felles erkjennelse av at arbeid med utvikling av nye praksis / og samarbeidsformer krever samtidig innsats i alle ledd i utviklingen. Det ble inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking der aksjonsforskning og aksjonslæring stod sentralt. https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/i-partnerskap-for-sosial-innovasjon/2177 I samarbeidet mellom KREM og Telemarksforskning,...

KREM var en sentral aktør i det nasjonale arbeidet kalt HUSK, fag og tjenesteutvikling i partnerskap mellom forskning, fagfelt, studenter og brukere. Organisasjonen var en del av styringsgruppen i HUSK Oslo, en viktig aktør i utviklingen og hadde flere egne prosjekter i løpet perioden.  Høgskole- og universitet sosialt kontor, forkortet til...

KREM har vært aktiv utviklingspartner og bidratt i utviklings- og innovasjonsarbeid i Nordre Follo, med delt prosjektledelse og ansvar for søknader, konseptutvikling, gjennomføring og rapportering. I 2020 samarbeidet med NAV Nordre Follo om utvikling av de sosiale tjenestene i NAV og om å benytte sosialt entreprenørskap som verktøy for økt arbeidsretting av tilbudene. Arbeidet...

Høsten 2018 initierte Ullensvang Herad et samarbeid med KREM med mål om å skape økt tilgang til lønnet arbeid for målgruppene. Samarbeidet var et ledd i en flerårig levekårssatsning i kommunen, med mål om å redusere omfang og konsekvenser av fattigdom. NAV Ullensvang, Innvandrersenteret og Ullensvang Herad var sentrale samarbeidspartnere i...

Utviklingssamarbeidet mellom NAV Nordstrand og KREM startet i 2014, og var knyttet til fag- og tjenesteutvikling. Samarbeidet ledet til utviklingen av Nordstrand modellen.  I 2016 trakk KREM inn flere av de sosiale entreprenørene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon inn i utviklingssamarbeidet i Bydel Nordstrand. Fokuset var levekårsarbeidet og samarbeid...

Formålet var å videreutvikle det sosialfaglige utviklingsarbeidet Nav Sagene. Videreutvikle sosialtjenester på Nav Sagene som undervisnings- og praksis- senter for utvikling av sosialt arbeid. Utvikle forståelsen, kompetansen og praksis av hva som er en god sosialtjeneste og godt sosialt arbeid når forvaltning av ytelser, oppfølging i tiltak og en likeverdig...

Som ledd i samarbeidet med Larvik kommune jobbet KREM med barneverntjenesten i Larvik og igangsatte Skjulte Talenter med ungdom som var under barnevern og i ferd med å etablere seg videre i livet. Dette arbeidet var også et fagutviklingsprosjekt sammen med ansatte i barnevern, NAV og kommune. Se mer Vedlegg 5: Barnevernet...

Share This